$28.00

$33.00

Bear Brand Fortified Choco Milk Powdered Drink 300g

Ang BEAR BRAND Fortified Chocolate Milk Drink ay chocolate flavored powdered milk na may Tibay Resistensya Nutrients na katumbas ng isang baso ng BEAR BRAND® FORTIFIED Powdered Milk Drink. It provides 100% Vitamin C (based on RENI, 4-6 years old) and high levels of Iron and Zinc sa isang baso para sa tuloy-tuloy na tibay!